Retro Tiki Mirror
7" x 7"
vintage china tiles, ribbon, beveled mirror